head

THULE Roofbox/Terzo Roofbox/inno Roofbox/Photo Gallarey

TOP > Photo Gallarey RoofBox >Honda


th6348-1

Attached to THULE Touring780/L Honda Edix type:BE3 Base:th754+th961+kit1751 >>>more info


th6119

Attached to THULE Touring200 Honda Edix type:BE3 Base:th754+th963+kit1381 >>>more info


 

Attached to THULE Touring Honda CR-V type:RE3 Base:th753+th961+kit3042 >>>more info (http://www.roofcarrier.net/)

The height of the roof box when mounted was approximately 2160mm in the measured values ​​of the Tanigawa-ya.
Of genuine mounting position that made the base carrier mounting of this, around the base carrier width about 700mm.

中文

该基地的载体,然后安装了拓乐永巴基于集合的载体,最重要的是,它配备了th6348-1 Touring780Black车顶箱。
机顶盒的安装时的高度大约是2160毫米中的谷川亚的测量值。
的,使得此基础载体安装时,围绕基座载体宽700mm左右真正的安装位置

Indnesia

Pembawa dasar, kemudian instal pembawa berbasis SET dari THULE Wing bar, di atas semua itu, itu dilengkapi dengan th6348-1 Touring780Black roofbox.
Ketinggian kotak atap ketika dipasang adalah sekitar 2160mm dalam nilai yang terukur dari Tanigawa-ya.
Dari posisi pemasangan asli yang membuat pemasangan pembawa dasar ini, sekitar pembawa dasar lebar sekitar 700mm.

Filipino

Ang base ng carrier, pagkatapos ay i-install ang isang hanay na batay sa carrier ng ​​Thule Wing bar, sa tuktok ng na, ito ay nilagyan ng th6348-1 Touring780Black Roofbox.
Ang taas ng roof box kapag naka-mount ay humigit-kumulang 2160mm sa sinukat na halaga ng Tanigawa-Ya.
Ng tunay na mounting posisyon na ginawa ang batayang carrier mounting ng ito, sa paligid lapad ang batayang carrier tungkol sa 700mm.

Malaysia

Syarikat penerbangan asas, kemudian memasang pembawa berasaskan SET-bar THULE Wing, di atas itu, ia telah dipasang dengan th6348-1 Touring780Black Roofbox.
Ketinggian kotak bumbung apabila dipasang adalah kira-kira 2160mm dalam nilai diukur daripada Tanigawa-ya.
Kedudukan pemasangan tulen yang membuat penerbangan pelekap asas ini, kira-kira syarikat penerbangan asas lebar kira-kira 700mm.

Vietnam

Hãng vận tải cơ sở, sau đó cài đặt một tàu sân bay dựa trên SET của Thule Wing thanh, trên đó, nó được trang bị một th6348-1 Touring780Black Roofbox.
Chiều cao của hộp mái khi gắn vào khoảng 2160mm trong các giá trị đo được của Tanigawa-ya.
Của chính hãng vị trí lắp đặt mà thực hiện các cơ sở cung cấp dịch vụ lắp điều này, xung quanh các tàu sân bay cơ sở rộng khoảng 700mm.

 


th6119

Attached to THULE Excellence Ver.2 Honda CR-V type:RM4 Base:th753+th891+kit3118 >>>more info


th6317-51

Attached to THULE Pacific700ver.2Honda CR-V type:RM4 Base:th753+th891+kit3068 >>>more info


th6128

Attached to THULE Dynamic800 Honda CR-V type:RM4 Base:th753+th891+kit3118 >>>more info


dynamic

Attached to THULE Dynamic800 Honda AccordTourer type:DBA-CW1 Base:th757+th861 >>>more info

 


ea429fs

Attached to TERZO EA429FS Honda Elysion EF14BL+EB3+EH318 >>>more info


ea429sw

Attached to TERZO EA429SW Honda Elysion EF14BL+EB3+EH318 >>>more info


th6208

Attached to THULE Motion800 Honda Stream >>>more info

 


th6202

Thule Motion200 Honda Odyssey th754+th862+kit1554 >>>more info


th6119

THULE Excellence ver.2 Honda Elycion th757+th969 >>>more info

 


th6316-1

Attached to THULE PACIFIC >>>more info

Inno Basic Career +Thule th837


honda

Attached t0 THULE Dynamic Honda Stream th754 th769 kit1455 >>>more info