head

THULE Roofbox/Terzo Roofbox/inno Roofbox/Photo Gallarey

Thule:FLOW 606

thule 606 Flow

EN

The THULE FLOW black / Sioux leaf robe rack is the model that releases it, and was started in January, 2016.
The simple operation that I only turn an inside dial as well as the Dynamic series and the Motion series because the base carrier installation part uses a power click in a body given the design which held height in check more than the conventional Dynamic series, and it is easily possible for fixation / cancellation to a base carrier is the same.
This roof box is available for wearing to a square bar wing bar.

In the case of the installation to a wing bar edge.
More than anterioris 815mm.
If there is not the effective width of bars more than rear 790mm, I cannot attach it.
※The cover of the wing bar edge interferes it with a roof box bottom.

Korea:지붕 상자

THULE FLOW블랙/-리프 러브 락은 2016년 1월부터 출시된 모델입니다.
지금까지의 Dynamic시리즈보다 더 높이를 억제한 디자인을 주어진 바디에서 베이스 캐리어 설치 부분은 파워 클릭을 사용하고 있으므로 Dynamic시리즈, Motion시리즈 같은 안쪽의 다이얼을 돌리면 간단으로 베이스 캐리어에 고정/해제가 가능한 간단 조작은 그대로입니다.
이 루프 박스는 스퀘어 바 윙 바에 장착이 가능합니다.

날개 막대 끝에 장착한 경우.
앞쪽 815mm이상.
뒤쪽 790mm이상의 바의 유효 폭이 없다고 설치 못 합니다.
※날개 바 에지의 커버가 루프 박스 저부와 간섭한다.

中文

THULE FLOW黑/surifuroburakku是从2016年1月开始被销售开始的模型。
因为用被给予的身体基本经历取付部分使用着比到现在的Dynamic系列更加控制高度的设计都权力单击只是转动Dynamic系列和Motion系列同样内侧的刻度盘容易地对基本经历能固定/解除的简单操作是就那样。
这个屋顶箱向(到)广场酒吧·wing酒吧可以安装。

關於向wing酒吧邊的取付。
前方面815mm以上。
沒有後側790mm以上的酒吧的有效幅度取付不能。
※wing酒吧邊的蓋子與屋頂箱底部干涉。

Russia

THULE FLOW черный / Су листьев халат стойка модель, которая освобождает его, и была начата в январе 2016 года.
Простой операцией, которую я только повернуть внутренний диск, а также динамического ряда и серии Motion потому часть установки базовой несущей использует мощности клик в теле данную дизайн, который провел высоту под контролем более чем обычный динамических рядов, и это легко возможно для фиксации / отмены к базовой носителя является тем же самым.
Эта коробка крыша доступна для ношения на квадратный бар крыла бар.
В случае установки на крыло границу полосы.
Более передней является 815mm.
Если нет эффективная ширина баров более задней 790mm, я не могу прикрепить его.
※ обложке краю крыла бар мешает его с коробкой крыши внизу.

Filipino

Ang THULE FLOW black / Sioux leaf robe rack ay ang modelo na release ito, at noon ay nagsimula sa Enero, 2016.
Ang simpleng operasyon na ako lamang i-on ng isang loob dial pati na rin ang Dynamic serye at ang Motion serye dahil ang base carrier install bahagi ay gumagamit ng isang power click sa isang katawan na ibinigay ang disenyo na kung saan gaganapin taas sa check higit pa kaysa sa maginoo Dynamic serye, at ito ay madaling panahon para sa pagkapirmi / pagkansela sa isang base carrier ay pareho.
Ito bubong box ay magagamit para sa may suot sa isang square bar wing bar.
Sa kaso ng pag-install sa isang wing bar gilid.
More than anterior ay 815mm.
Kung may ay hindi ang epektibong lapad ng bar mahigit rear 790mm, hindi ako makapag-attach dito.
※ Ang pabalat ng wing bar edge interferes ito na may bubong box ilalim.

Indnesia

The Thule FLOW hitam / Sioux daun jubah rak adalah model yang rilis itu, dan dimulai pada bulan Januari 2016.
Operasi sederhana bahwa saya hanya mengubah dial dalam maupun seri Dinamis dan seri Gerak karena bagian instalasi operator dasar menggunakan klik kekuasaan di tubuh mengingat desain yang diselenggarakan tinggi di cek lebih dari seri Dinamis konvensional, dan mudah mungkin untuk fiksasi / pembatalan ke operator dasar sama.
roof box ini tersedia untuk memakai untuk persegi bar bar sayap.
Dalam kasus instalasi untuk keunggulan bar sayap.
Lebih dari anterior adalah 815mm.
Jika tidak ada lebar efektif bar lebih dari belakang 790mm, saya tidak dapat melampirkan.
※ Sampul tepi bar sayap mengganggu itu dengan dasar kotak atap.

Malaysia

The THULE FLOW hitam / Sioux daun jubah rak adalah model yang melepaskan, dan telah dimulakan pada Januari 2016.
Operasi mudah yang saya hanya menghidupkan dail dalam serta siri Dinamik dan siri Motion kerana bahagian pemasangan pembawa asas menggunakan satu klik kuasa dalam badan tertentu reka bentuk yang diadakan ketinggian dalam daftar lebih daripada siri Dynamic konvensional, dan ia mungkin mudah untuk penetapan / pembatalan pembawa asas adalah sama.
kotak bumbung ini boleh didapati untuk memakai ke bar bar sayap persegi.
Dalam kes pemasangan untuk kelebihan bar sayap.
Lebih daripada anterior adalah 815mm.
Jika tidak ada lebar berkesan Bar lebih daripada belakang 790mm, saya tidak boleh memasangnya.
※ Penutup tepi bar sayap mengganggu ia dengan bahagian bawah kotak bumbung.

VietNam

Các Thule LƯU đen / Sioux lá áo choàng giá là mô hình phát hành nó, và được bắt đầu vào tháng Giêng năm 2016.
Các hoạt động đơn giản mà tôi chỉ quay một quay bên trong cũng như hàng loạt động và hàng loạt chuyển động bởi vì phần cài đặt hãng cơ sở sử dụng một nhấp chuột quyền lực trong một cơ thể được thiết kế mà tổ chức cao trong kiểm tra hơn so với loạt động thông thường, và nó là dễ dàng nhất có thể cho cố định / hủy một tàu sân bay cơ bản là giống nhau.
hộp mái nhà này có mang đến một quán bar thanh cánh vuông.
Trong trường hợp của các cài đặt vào một cạnh thanh cánh.
Hơn trước là 815mm.
Nếu không có chiều rộng hiệu quả của thanh hơn phía sau 790mm, tôi không thể đính kèm nó.
※ Các trang bìa của cạnh thanh cánh cản nó có đáy hộp mái.

Thailand

เล่ไหลดำซูแร็ค / เสื้อคลุมใบเป็นรูปแบบที่ออกมันและเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2016
การดำเนินงานที่เรียบง่ายที่ฉันเพียงเปิดสายโทรศัพท์ภายในเช่นเดียวกับชุดแบบไดนามิกและชุดการเคลื่อนไหวเพราะส่วนการติดตั้งผู้ให้บริการฐานใช้คลิกพลังงานในร่างกายที่ได้รับการออกแบบซึ่งจัดขึ้นสูงในการตรวจสอบมากขึ้นกว่าชุดแบบไดนามิกธรรมดาและมัน เป็นไปได้อย่างง่ายดายสำหรับการตรึง / ยกเลิกการให้บริการฐานเหมือนกัน
กล่องหลังคานี้สามารถใช้ได้สำหรับการสวมใส่เพื่อปีกบาร์ตารางบาร์
ในกรณีที่มีการติดตั้งเพื่อขอบแถบปีก
มากกว่าด้านหน้าเป็น 815mm
ถ้าไม่มีความกว้างที่มีประสิทธิภาพของบาร์มากกว่าด้านหลัง 790mm ฉันไม่สามารถแนบ
※หน้าปกของขอบแถบปีกรบกวนด้วยด้านล่างกล่องหลังคา

New type RoofBoxsFLOW

THULE FLOW606 more info>>>

thulephoto